Punktacja - kryteria
Piątek, 21 Kwiecień 2017 12:00

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 – sposób naliczania punktów

Kryteria - świadectwo Punkty w postępowaniu rekrutacyjnym
aktywność na rzecz innych ludzi 3 pkt
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
z wyróżnieniem
7 pkt
szczególne osiągnięcia maksymalnie 18 pkt
wynik z języka polskiego ocena celująca – 18 pkt
ocena bardzo dobra – 17 pkt
ocena dobra – 14 pkt
ocena dostateczna – 8 pkt
ocena dopuszczająca – 2 pkt
wynik z matematyki jak wyżej
wynik z I przedmiotu jak wyżej
wynik z II przedmiotu jak wyżej
max                  100 pkt
Kryteria – egzamin ósmoklasisty wyniki z egzaminu ósmoklasisty w % punkty w postępowaniu rekrutacyjnym
wynik z języka polskiego 100% x 0,35= 35 pkt
wynik z matematyki 100% x 0,35= 35 pkt
wynik z języka obcego nowożytnego 100% x 0,30= 30 pkt
max   100 pkt
razem 200 pkt

Przedmioty punktowane w poszczególnych klasach:

Klasa a – język polski, matematyka, fizyka, informatyka

Klasa b – język polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie

Klasa c – język polski, matematyka, biologia, chemia

Klasa d – język polski, matematyka, fizyka, informatyka

Klasa e – język polski, matematyka, biologia, chemia

Klasa f – język polski, matematyka, język angielski, geografia

Klasa g – język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, geografia

Klasa h - język polski, matematyka, język angielski, fizyka

 

Zmieniony: Środa, 12 Lipiec 2023 10:36