Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 – sposób naliczania punktów
Piątek, 01 Marzec 2024 19:18

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 – sposób naliczania punktów

Kryteria - świadectwo

Punkty w postępowaniu rekrutacyjnym

aktywność na rzecz innych ludzi

3 pkt

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
z wyróżnieniem

7 pkt

szczególne osiągnięcia

maksymalnie 18 pkt

wynik z języka polskiego

ocena celująca – 18 pkt

ocena bardzo dobra – 17 pkt

ocena dobra – 14 pkt

ocena dostateczna – 8 pkt

ocena dopuszczająca – 2 pkt

wynik z matematyki

jak wyżej

wynik z I przedmiotu

jak wyżej

wynik z II przedmiotu

jak wyżej

max

                 100 pkt

Kryteria – egzamin ósmoklasisty

wyniki z egzaminu ósmoklasisty w %

punkty w postępowaniu rekrutacyjnym

wynik z języka polskiego

100%

x 0,35= 35 pkt

wynik z matematyki

100%

x 0,35= 35 pkt

wynik z języka obcego nowożytnego

100%

x 0,30= 30 pkt

max

 

100 pkt

razem

200 pkt

Przedmioty punktowane w poszczególnych klasach:

Klasa a – język polski, matematyka, fizyka, informatyka

Klasa b – język polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie

Klasa c – język polski, matematyka, biologia, chemia

Klasa d – język polski, matematyka, język angielski, fizyka

Klasa e – język polski, matematyka, biologia, chemia

Klasa f – język polski, matematyka, język angielski, geografia

Zmieniony: Piątek, 01 Marzec 2024 19:25