Regulaminy.
Środa, 14 Wrzesień 2011 11:22

Regulamin korzystania z biblioteki
 1. Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów oraz doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli.
 2. Z księgozbioru bibliotecznego mogą korzystać wszyscy uczniowie, rodzice i pracownicy szkoły.
 3. Dokonując wypożyczeń lub zwrotów książek należy podać swoje imię, nazwisko i klasę.
 4. Wypożyczać książki wolno jedynie na swoje nazwisko. Nie wypożycza się książek na nazwisko koleżanek lub kolegów.
 5. Jednorazowo wypożyczyć można 3 książki na okres 4 tygodni. Przeczytane książki należy natychmiast zwrócić do biblioteki, gdyż czekają na nie inni czytelnicy.
 6. Okres wypożyczenia książki może zostać przedłużony na prośbę czytelnika, jeżeli nie ma na tę książkę zapotrzebowania.
 7. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej książki. Prośbę o zarezerwowanie uwzględnia się w kolejności zgłoszenia.
 8. Jeżeli czytelnik nie zgłosi się po zarezerwowaną książkę w wyznaczonym terminie, bibliotekarz może ją wypożyczyć innemu czytelnikowi.
 9. Zbiory biblioteki są naszą wspólną własnością. Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem
 10. Czytelnik, który zagubi lub zniszczy wypożyczoną książkę zobowiązany jest do niezwłocznego odkupienia takiej samej książki lub innej, wskazanej przez nauczyciela-bibliotekarza.
 11. Korzystający z czytelni obowiązany jest każdorazowo wpisać się do zeszytu odwiedzin czytelni.
 12. Z książek znajdujących się w księgozbiorze podręcznym można korzystać tylko na terenie biblioteki.
 13. Zasady korzystania ze stanowisk komputerowych określa odrębny regulamin.
 14. Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego każdy czytelnik ma obowiązek oddać wszystkie wypożyczone książki.
 15. W bibliotece obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych i innych przenośnych urządzeń elektronicznych.
 16. W bibliotece należy zachowywać się tak, aby nie przeszkadzać innym uczniom w nauce.


Regulamin korzystania ze stanowiska komputerowego

 1. Ze stanowiska komputerowego w bibliotece mogą  korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły w godzinach pracy biblioteki.
 2. Stanowisko komputerowe służy do wyszukiwania informacji w sieci Internet oraz przeglądania programów edukacyjnych dostępnych w czytelni.
 3. Uczniowie mogą korzystać z zainstalowanej drukarki do przygotowywania materiałów potrzebnych przy organizacji imprez szkolnych.
 4. Praca przy komputerze jest możliwa po uprzednim zapisaniu w zeszycie  odwiedzin.
 5. Przy stanowisku komputerowym mogą pracować 1-2 osoby, użytkowników obowiązuje zachowanie ciszy.
 6. Użytkownicy komputera są zobowiązani do korzystania z niego wyłącznie w celach edukacyjnych (pisanie referatów, rozszerzanie wiedzy przedmiotowej, gromadzenie informacji do konkursów, olimpiad przedmiotowych). . Nie można wykorzystywać komputera do prowadzenia prywatnej korespondencji (e-mail), gier czy zabaw.
 7. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.
 8. Zabrania się wkładania własnych dyskietek do stacji dysków bez zgody nauczyciela bibliotekarza.
 9. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy zgłaszać nauczycielowi bibliotekarzowi.
 10. Za naruszenie regulaminu nauczyciel bibliotekarz może nałożyć karę – zakaz korzystania z komputera przez wyznaczony czas.