DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Wtorek, 22 Wrzesień 2020 10:48

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

WSTĘP:

II Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Ostrołęce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://2lo.ostroleka.edu.pl

Data publikacji strony internetowej: 2000-08-30

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-27

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
część plików nie jest dostępnych cyfrowo.


INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:

Narzędzie ułatwień dostępu:

podwyższony kontrast
jasne tło
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

Deklaracje sporządzono dnia 22-09-2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika II Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Ostrołęce.

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

Koordynator ds. dostępności Dariusz Siemiński

Adres email : Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. telefon: 29 764 47 13

Administrator Systemów Informatycznych: 
e-mail:
lub skontaktować się z sekretariatem szkoły: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
telefon: 29 764 47 13
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl


DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

II Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Ostrołęce mieści się przy ulicy Romualda Traugutta 2.

Główne wejście do budynku znajduje się od strony północnej. Wejście do budynku ograniczone jest bramką od strony chodnika. Następnie trzeba pokonać 7 metrów po podłożu płaskim betonowym do dwóch schodów prowadzących do drzwi wejściowych. Podjazd dla niepełnosprawnych znajduje się z lewej strony schodów.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Sekretariat znajduje się na pierwszym piętrze, na które prowadzą schody ze spocznikiem i barierką podtrzymującą po lewej stronie. W budynku korytarze i schody są ogólnodostępne, nie ma wind.

Toalety nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Na parterze i I piętrze znajdują się pochylnie dla wózków inwalidzkich. Na parterze znajdują się barierki ułatwiające wejście osobom niepełnosprawnym.

W budynku nie ma oznakowania dla osób niewidomych.

Zmieniony: Piątek, 06 Październik 2023 15:42