Rekrutacja 2020 - sposób przeliczania punktów

Spośród wszystkich kandydatów do II Liceum zostaną przyjęte te osoby, które w postępowaniu rekrutacyjnym uzyskają największą liczbę punktów kwalifikacyjnych.

Maksymalnie kandydat może uzyskać 200 pkt .


100 pkt. z egzaminu ósmoklasisty

kryterium – egzamin ósmoklasisty

wyniki

z egzaminu ósmoklasisty w %

punkty

w postępowaniu rekrutacyjnym

wynik z języka polskiego 100% x 0,35 = 35 pkt.
wynik z matematyki 100% x 0,35 = 35 pkt.
wynik z języka obcego – poziom podstawowy 100% x 0,30 = 30 pkt.


100 pkt. przydzielonych wg kryteriów ustalonych przez Szkolną Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną

K R Y T E R I U M P U N K T Y

Oceny:

 • z języka polskiego
 • z matematyki
 • z dwóch przedmiotów wiodących
  • 1a -  fizyka, informatyka
  • 1b - historia, wiedza o społeczeństwie
  • 1c - biologia, chemia
  • 1d -  fizyka, informatyka
  • 1e - biologia, chemia
  • 1f -  język angielski, geografia
  • 1g - język angielski, geografia

Punktacja ocen:

 • celujący (18 pkt.)
 • bardzo dobry (17 pkt.)
 • dobry (14 pkt.)
 • dostateczny (8 pkt.)
 • dopuszczający (2 pkt.)
max. 72 pkt.
Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem   7 pkt.
Za szczególne osiągnięcia uzyskane w olimpiadach, konkursach wiedzy, zawodach sportowych i artystycznych (zależnie od ich rangi i zasięgu – w oparciu o aktualne rozporządzenie MEN) max. 18 pkt.
Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej 3 pkt.